Siedlce, dn. 12.09.2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją przez firmę Karol Jastrzębski - GLOBAL CENTER projektu
pn. „Zwiększenie konkurencyjności Global Center na rynkach zagranicznych”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1. „Paszport do
eksportu”, zapraszam do składania ofert na zakup badań marketingowych dla
czterech rynków – brytyjski, niemiecki, włoski, francuski.
Zamawiający
Karol Jastrzębski - GLOBAL CENTER
ul. Starowiejska 12A
08-110 Siedlce
NIP: 8211658901
Przedmiot zapytania ofertowego:
przygotowanie filmu reklamowego – targi Wielka Brytania
Kryterium wyboru ofert:
100% najniższa cena;
Ocena ofert zostanie dokonana poprzez przyznanie nadesłanym ofertom punktów
w przyjętym kryterium oceny, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru:
Cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 100 = liczba punktów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie muszą zawierać:
1. Dane oferenta:
a. Pełna nazwa podmiotu;
b. Adres;
c. Adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu
2. Datę sporządzenia oferty;
3. Cenę netto oraz cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie
z niniejszym zapytaniem;
4. Datę ważności oferty;
5. Termin wykonania przedmiotu zapytania.
Termin i sposób składania ofert
Oferty należy składać do dnia 25.09.2013 r. do godz. 12:00 w formie elektronicznej
na adres info@global-center.pl, osobiście lub za pośrednictwem poczty/ kuriera w
siedzibie Firmy w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 12A (08-110).
Zapytanie ofertowe zamieszono również na stronie internetowej
(http://www.zaproszenia-online.com/) oraz w siedzibie Zamawiającego – w Siedlcach
przy ul. Starowiejskiej 12A (08-110).
Osoba do kontaktu w sprawie oferty:
Karol Jastrzębski, tel. (25) 632 59 36, e-mail: info@global-center.pl

 

 

 

 

Informujemy, że firma Karol Jastrzębski – GLOBAL CENTER realizuje projekt w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu"

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

pn. „Zwiększenie konkurencyjności Global Center na rynkach zagranicznych”.

Całkowita wartość projektu: 351 169,80  PLN
Udział Unii Europejskiej: 152 434,66 PLN

Okres realizacji: 2013-2014

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka